Şartlar & Koşullar

1) Aksi  yazılı olarak belirtilmediği sürece,   The Association of Ege & KP Fitter International Gözetim Ltd. Şti. (Ki bundan sonra GÖZETİM FİRMASI olarak anılacaktır) gözetim hizmetlerini aşağıda belirtilen genel Şartlar ve Koşullarla sunar. Bu şartlar ve koşullar her türlü teklif ve talepler için geçerlidir. Müşteri, GÖZETİM FİRMASI’ni herhangi bir gözetim hizmeti için atadığında, Firmamızın şartları ve koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. Tüm sonuçlanan sözleşmeler, anlaşmalar ve diğer düzenlemelerde olduğu gibi bu “Şartlar ve Koşullar”, sözlü olarak alınan talimatlar için de geçerlidir.

2) GÖZETİM FİRMASI, gözetim ve sörvey işleri yapan bir kuruluştur. Gözetim, numune alma, sayım, kargonun durum tespiti, doğrulama, miktar tespiti, ölçümler ve benzeri çalışmalar yapar ve bunlarla ilgili gözetim raporları düzenler.

3) GÖZETİM FİRMASI kişi ya da kurumlardan aldığı talimatlarla gözetim çalışmalarını yapar (Ki Kişi yada Kurumlar bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır). GÖZETİM FİRMASI, MÜŞTERİ tarafından sözlü ya da yazılı onay verilmediği sürece hiçbir 3. taraf kişi ya da firmaya bilgi ya da rapor vermez.

4) GÖZETİM FİRMASI, MÜŞTERİ tarafından verilecek olan talimatları azami özen ve profesyonellik sorumluluğuyla yerine getirir. Ancak verilen özel bir talimat olmaması halinde GÖZETİM FİRMASI, yeterli operasyonel teknikler ve iş talimatları kitabında belirtilen alışılagelmiş uygulamaları temel alarak gözetim çalışmalarını yerine getirir.

5) MÜŞTERİ ile 3. parti kurum ya da kuruluşlar arasındaki taahhütleri gösteren satış sözleşmesi, kontrat, kredi mektupları, konşimento vb. evrakların GÖZETİM FİRMASI’na kopyaları tedarik edilmiş ve bu kopyalar GÖZETİM FİRMASI tarafından alınmış olsa bile bunlar sadece bilgi evrakı olarak kabul edilir. Bu belgeler GÖZETİM FİRMASI’nın misyonunu ve sorumluluklarını kısıtlayamayacağı gibi,  GÖZETİM FİRMASI’ni etki altına da alamaz.

Gözetim esnasında MÜŞTERİ kaynaklarının kullanılma durumu söz konusu olduğunda, böyle bir durumdan dolayı GÖZETİM FİRMASI’nın tarafsızlığını bozacak teklifler kabul edilmez.

6) Her ne zaman GÖZETİM FİRMASI gerekli görecek olursa, çalışmalar için belirtilen koşullara ve şartlara uygun olarak, MÜŞTERİ’nin onayı ile taşeron firma kullanılabilir. MÜŞTERİ’nin, bu gibi durumlarda işin yapılabilmesi için gerekli bilgilerin taşeron firmaya tedarik edilmesi konusunda GÖZETİM FİRMASI’nı yetkili kıldığı varsayılır.

7) Gözetimler sırasında alınan numuneler, kargonun da özelliğine bağlı olarak 3 ay süreyle, firmamızın arşivinde ve oda sıcaklığında en fazla 3 ay süreyle olmak üzere saklanırlar, sonrasında saklama işine son verilir. Eğer, MÜŞTERİ daha uzun süreyle numunelerin saklanmasını talep ediyor veya kendisine gönderilmesini talep ediyor ise, bunu yazılı olarak GÖZETİM FİRMASI’na bildirmek zorundadır.

8) GÖZETİM FİRMASI’nın standart gözetim hizmetleri, firmanın hazırlamış olduğu talimatlar kitabında yer almakta olup, özetle aşağıdaki gibidir:-

Miktar ve/veya Kalite gözetimler.

Kargonun durum kontrolleri, paketleme şekilleri, konteynır ve taşımacılık konularındaki gözetimler

Yükleme / Tahliye gözetimleri

Numune almaLaboratuvar analizleri veya taşeron firmalar aracılığıyla yapılan testler

Draft sörvey, yakıt sörveyi, ambar durum kontrolleri

Sayım işlemleri

Radyasyon doz hızı ölçümleri

Raporlama vb.

 

9) Gözetim hizmetleri, firmamızın ve gözetmenlerimizin sahip oldukları yetenekleri ve tecrübeleri ışığında gerçekleştirilmektedir. Raporlarımızda yer alan bulgu ve bilgiler, yalnızca gözetim tarihinde ve iş emri talep edilen sahada yapılan tespit edilen bulgu ve kanaatimizi yansıtır.

10) GÖZETİM FİRMASI, MÜŞTERİ’nin verdiği talimatlar doğrultusunda gözetim çalışmalarını yapar ve bu gözetimle ilgili raporunu yayınlar. Raporlar, bilgi olarak MÜŞTERİ’nin verdiği iş talimatlarında istenenlerle sınırlı olarak hazırlanır. Ancak GÖZETİM FİRMASI raporlarında, iş talimatında istenen tespitlerin dışında bir konudan bahsetmekle yükümlü değildir. 

11) MÜŞTERİ  aşağıda bahsedilen sorumluluklarını peşinen kabul eder:-

11.1.  GÖZETİM FİRMASI’nın, verilen iş talimatını zamanında ve layıkıyla yerine getirebilmesi için gerekli şartları sağlar.

11.2.  GÖZETİM FİRMASI personelinin, kargoya ya da gözetim yapılacak olan Liman, fabrika vb mahallere rahatça girişini sağlar.

11.3.  GÖZETİM FİRMASI’nın tavsiyesi olsun ya da olmasın, personelin emniyetli bir biçimde gözetim, ölçüm  vs yapabilmesi için, hizmetin icrası sırasında ilgili liman, fabrika ya da mahalde veya çalışma ortamında, tüm güvenlik ve emniyet tedbirlerini alır.

11.4.  Gözetim sırasında herhangi bir olumsuzluğa neden olabilecek etkenlere karşı her türlü çare ve çözümü tedarik eder.

11.5.  Kontrat kapsamında GÖZETİM FİRMASI bir rapor yayınlasa da yayınlamasa da, MÜŞTERİ yukarıda bahsedilen yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde, GÖZETİM FİRMASI,  MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir sorumluluk altına girmez.

 

12) GÖZETİM FİRMASI vermiş olduğu gözetimler ile ilgili olarak müşterilerine karşı kendisini sorumlu kabul eder. Yaptığı gözetim çalışmasından dolayı, MÜŞTERİ’nin herhangi bir zararı ya da kaybı olması halinde ve bu çalışmada GÖZETİM FİRMASI’nın ağır ihmalinin olduğu, MÜŞTERİ tarafından ispatlanabilecek olursa, söz konusu yapmış olduğu gözetim çalışmasının bedelinin 3 katı bedeli ödemeye hazırdır. GÖZETİM FİRMASI’nın ödeyeceği miktar, MÜŞTERİ’nin zararı her ne miktarda olursa olsun, her halükarda 5.000 (Yalnız Beş bin) ABD $’ından daha fazla olamaz. Bu ödemenin yapılması için, MÜŞTERİ’nin söz konusu gözetim hizmeti ile ilgili olarak gözetim ücretini ve masraflarını hali hazırda ödemiş olması gerekir. Herhangi bir anlaşmazlık halinde TÜRK İŞ MAHKEME KANUNLARININ genel hükümleri geçerli olup, İzmir mahkemeleri yetkilidir.

13) MÜŞTERİ, 3. Taraf kişilerce çevreye ya da GÖZETİM FİRMASI’nın personeline verilmiş olan zararın kendileri tarafından ödeneceğini garanti eder.

ÖDEME ŞARTLARI:

14) MÜŞTERİ, daha önce üzerinde mutabık kalınan ve GÖZETİM FİRMASI tarafından uygun bir şekilde açıklanan gözetim sırasında yapılmış olan masrafları ve fatura üzerinde ifade edilen net tutarı, hiçbir banka komisyonu vs. kesintisi olmaksızın, tam zamanında GÖZETİM FİRMASI’na ulaşacak şekilde ödeme yapmak zorundadır. Ödemenin zamanında yapılmaması halinde, GÖZETİM FİRMASI’nın isteği doğrultusunda aylık % 5 faiz uygulanır.

The Association of Ege & KP Fitter International Gözetim Ltd. Şti. merkezi İzmir’de olup dünyanın her yerinde gözetim servisleri verebilen, TURKAK (TURK AKREDİTASYON KURUMU) tarafından akredite edilen, sertifikalı lider bir gözetim şirketidir. Dünyanın dilediğiniz her yerinde sizlere gözetim servisleri vermeyi arzu edin şirketimize  info@egegozetim.com adresinden ya da  +90 232 4463600 numaralı telefonumuzdan ulaşılabilmektedir.